Zásady ochrany osobných údajov
Poradenské centrum PROGRESFEM (ďalej iba ako „PROGRESFEM“ alebo „my“) venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam. Považujeme za dôležité, aby osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky, boli vždy v bezpečí. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Keď budete posielať prostredníctvom tejto webovej stránky akékoľvek osobné údaje, dávate tým svoj súhlas na to, aby ich spoločnosť PROGRESFEM  mohla používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak máte nejaké otázky ohľadom záležitostí spojených s ochranou osobných údajov, zašlite nám, prosím, mail na adresu: progresfem(zavináč)progresfem.sk

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky. Dostávame malé množstvo identifikačných informácií, ako napr. meno a priezvisko, titul, adresu zamestnávateľa, e-mailovú adresu či telefónne čísla. Osobné údaje spravidla poskytnú návštevníci webovej stránky prostredníctvom vyplnenia formulára s názvom „Napíšte nám“, ktorý je súčasťou webovej stránky. Zvyčajne sa identifikovateľné informácie zhromažďujú za účelom:

  • registrácie do určitých oblastí webovej stránky,
  • vyžiadania ďalších informácií,
  • odpovedania na otázky kladené návštevníkmi webovej stránky,
  • počítania návštevnosti stránky.

Návštevníci nám takisto môžu prostredníctvom našej webovej stránky zaslať e-mail. Ich správy budú obsahovať zvolené meno a e-mailovú adresu užívateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si užívateľ bude priať zahrnúť do správy.

Používanie osobných údajov

Keď nám návštevník našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely, pre ktoré nám boli poskytnuté, ako je to uvedené v mieste zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Príklady niektorých typov použitia sú uvedené vo vyššie uvedenej časti „Zhromažďovanie osobných údajov“. Z nášho zoznamu adries sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným v nižšie uvedenej časti „Odhlásenie“.

Naše webové stránky nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby sme ich šírili či predávali tretím stranám za účelom robenia marketingu medzi spotrebiteľmi alebo aby sme rozosielali množstvo korešpondencie v mene tretích strán.

Prevádzkovateľ osobných údajov

PROGRESFEM, poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie, občianske združenie, registrovaná na Slovensku pod číslom (IČO) 42237262, so sídlom: Rázusova 2672/17, 058 01 Poprad, Slovenská republika, je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Uvedomujeme si, že vaše informácie sú cenné, a preto pokiaľ budú v našej starostlivosti, prijmeme všetky primerané opatrenia na ich ochranu.

Poradenské centrum PROGRESFEM neposkytuje vaše osobné údaje na marketingové účely iným spoločnostiam.

Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté občianskemu združeniu PROGRESFEM, slúžia len pre účely poradenstva. Výnimkou pre poskytnutie vašich osobných údajov je povinnosť predloženia osobných údajov vyžadovaných zo strany príslušných správnych orgánov pri prevádzaní kontroly.

Vaše osobné informácie nebudú využívať nijaké členské organizácie, a ani nijaké tretie strany na sekundárne či nesúvisiace účely, pokiaľ nie je uvedené inak v mieste zberu údajov. Ak nastane nejaký konkrétny prípad, v ktorom by mohlo byť potrebné sa o takéto informácie podeliť s inými, návštevník stránky bude vopred požiadaný o súhlas.

Bezpečnosť

Implementovali sme všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti, aby sme osobné identifikačné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chceli by sme vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu.

Informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov:

  1. Právo na prístup k osobným údajom – na základe Vašej žiadosti Vám musíme oznámiť, či spracovávame alebo nespracovávame Vaše osobné údaje. V prípade, že ich spracovávame, sme povinný Vám oznámiť: za akým účelom Vaše údaje spracovávame, v akom rozsahu sú spracované, na aké obdobie budú uchované, komu budú sprístupnené a či môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
  2. Právo na opravu osobných údajov – na základe Vašej žiadosti bez odkladu opravíme nesprávne osobné údaje, resp. doplníme neúplné údaje. Svoju námietku na úpravu či doplnenie údajov môžete zaslať na e-mailovú adresu: progresfem(zavináč)progresfem.sk
  3. Právo na výmaz osobných údajov – na základe Vašej žiadosti bez zbytočného odkladu vymažeme Vaše osobné údaje z našej databázy kontaktov. Vaše osobné údaje budú zmazané aj vtedy, ak odpadnú dôvody na ich spracovanie, vyrieši sa problém, s ktorým sa na nás obrátite, resp. nám takúto povinnosť uloží právny predpis.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Vaše osobné údaje budeme uchovávať v režime obmedzeného spracovania a len po dobu, kým nevyriešime nezrovnalosti ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Pre uplatnenie Vašich práv nás kontaktujte  na e-mailovej adrese: progresfem(zavináč)progresfem.sk

Súbory „cookies“

Používame malé textové súbory nazývané ‘cookies’, ktoré sú umiestnené na vašich pevných diskoch, aby vám pomáhali získavať prispôsobenejšie informácie z webových stránok. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom. Ak vám však používanie cookies vadí, väčšina prehliadačov dáva momentálne užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať. V tom prípade nebudete môcť použiť tento proces registrácie a môže sa stať, že zistíte narušenie inej funkcionality na stránke. Keď z našej webovej stránky odídete, môžete si súbory cookies, ak si to budete želať, vždy so svojho systému vymazať.

parallax background
 

Napíšte nám