Formy a vzorce násilia


Formy násilia sa spravidla nevyskytujú izolovane, ale vzájomne sa prelínajú a kombinujú. V praxi však rozlišujeme nasledovné formy násilia:

Fyzické násilie:
Zahŕňa dlhodobé odopieranie základných potrieb (napr. spánku, jedla, vody), facky, strkanie, kopanie, bite, trhanie vlasov, popáleniny, vystrkovanie z okna, balkóna, ubližovanie predmetmi, zbraňou a pod. V dôsledku fyzického násilia dochádza k zraneniam rôzneho stupňa a závažnosti, ako sú modriny, pomliaždeniny, tržné rany, vybité zuby, zlomeniny alebo rezné rany, ktoré môžu ohroziť život a viesť k trvalému poškodeniu. Zranenia spôsobené násilím je možné často nájsť na hlave, krku, prsiach a na podbruší. Fyzické násilie môže viesť k pokusu o vraždu a k vražde žien a detí. Fyzické násilie má aj skryté formy, ako napr. hrozba fyzickým násilím (zdvihnutie/zahnanie sa rukou), hádzanie predmetmi tesne vedľa ženy alebo detí a ďalšie spôsoby fyzického ohrozovania, ktoré nezanechávajú zranenia.

Psychické násilie:
Zahŕňa verbálne útoky, kričanie na ženu, neustále kritizovanie, urážky, ponižovanie (často pred deťmi, alebo inými), poučovanie, zneisťovanie („si na nič“, „si škaredá“, „patríš na psychiatriu“), obviňovanie („ty za to môžeš“), urážanie, očierňovanie, nátlak, vyhrážky, zastrašovanie („vždy si ťa nájdem“), zákazy pracovať alebo študovať, sociálnu izoláciu, kontrolu, obťažovanie, prenasledovanie, ničenie hodnotných osobných vecí, vyhrážanie sa samovraždou alebo vraždou, vyhrážanie sa odňatím detí / únosom detí, vyhrážanie sa vyhodením z domu, vyhrážanie sa zničením kariéry ženy.

Vyhrážky a zastrašovanie sú častými formami psychického násilia. Typicky môže byť vyhrážanie a zastrašovanie obsiahnuté vo výrokoch ako: „Ak ma opustíš, zabijem ťa“, „Ak zavoláš políciu, zabijem tvoju rodinu“, „Ak to niekomu povieš, draho za to zaplatíš“, „Odídem aj s deťmi“, „Úrady ti vezmú deti“, „Nikto ti aj tak neuverí“, atď. Aby násilní muži dosiahli to, čo chcú, taktiež sa vyhrážajú, že zrania deti či príbuzných, alebo ublížia domácim zvieratám. Vyhrážky a zastrašovanie spôsobia, že fyzické násilie už nie je potrebné, pretože strach z neho je dostatočne účinný. Výsledkom je, že ženy a deti žijú v nepretržitom strachu.

Závažnou formou psychického násilia je sociálna izolácia. Násilný muž svojej partnerke zamedzuje a zakazuje kontakt s rodinou a známymi. Často manželku/partnerku ohovára a znevažuje v práci a na rôznych inštitúciách, kde žena hľadá pomoc. K zamedzovaniu kontaktov dochádza aj prostredníctvom kontroly telefonátov, pohybu, zákazu prístupu na internet, zákazu chodiť do práce a pod. Pod vplyvom cielenej sociálnej izolácie dôjde k prerušeniu vzťahov s okolím, rodinou, známymi alebo k ich oslabeniu a tým k zúženiu možností, kde môže žena hľadať pomoc a podporu.

Kontrola, prenasledovanie a psychický teror sú napr. časté telefonáty, nočné telefonáty, sms, maily, zastrašujúce listy, neustále prenasledovanie a obťažovanie na pracovisku a doma (sledovanie kam a s kým chodí; neustále čakanie pred prácou, alebo domom). Cieľom takéhoto násilia je kontrolovať ženu a zastrašovať ju. Prenasledovanie označované anglickým termínom „stalking“ je osobitá forma násilia, ktorá sa vyskytuje počas vzťahu, ale často aj dlho po jeho ukončení.

Ekonomické násilie:
Správanie, ktoré má za následok nerovný prístup k finančným zdrojom a majetku rodiny a ich kontrolu. Muž neprispieva na starostlivosť o deti a domácnosť, sám rozhoduje o použití spoločných financií, bráni žene v prístupe k spoločnému majetku, zadlžuje rodinu úvermi a pod. V dôsledku ekonomického násilia má žena obmedzené finančné prostriedky na pokrytie nákladov na domácnosť a na deti, často je nútená brať rôzne pôžičky na základné potreby, čím sa zvyšuje existenčné ohrozenie ženy a detí. Ženy a deti majú často nižšiu životnú úroveň ako násilný manžel/partner/otec. Ekonomickým násilím je aj nútenie ženy prijať finančné záväzky (s jej ženy, pod hrozbou, bez jej vedomia), vyžadovanie podrobného vyúčtovania aj triviálnych výdavkov, vytváranie dlhov, zatajovanie skutočného príjmu.

Sexualizované násilie:
Ide o také formy násilia ako vynucovanie pohlavného styku alebo iných sexuálnych praktík, znásilnenie, nútenie k sexu s inými mužmi, alebo pred inými osobami, zákaz alebo príkaz používania antikoncepcie, nútenie k prostitúcii, nútenie k sledovaniu pornografie a pod. Táto forma násilia zahŕňa akýkoľvek sexuálny skutok alebo správanie, ktorého je žena nútená sa zúčastniť proti svojej vôli.

V rámci vzorcov násilia rozlišujeme nasledovné:

Izolácia
Kontakt ženy s rodinou a inými blízkymi ľuďmi pre ňu znamená možné zdroje podpory a pomoci. Násilný partner sa preto snaží dosiahnuť izoláciu ženy od zdrojov informácií, materiálnej pomoci a emocionálnej podpory. Postupne ženu izoluje od jej rodiny a blízkeho okolia.

Udržiavanie hrôzy a teroru
Neustály strach a hrôzu dosahuje muž, ktorý sa správa násilne používaním priameho násilia, alebo hrozbami. Žene sa vyhráža smrťou, alebo vážnym ublížením na zdraví. Môže sa tiež vyhrážať, že zabije deti, rodičov ženy, alebo samovraždou.

Urážky, ponižovanie a očierňovanie
Majú za cieľ zničiť sebadôveru ženy a jej duševné zdravie. Žena časom stráca vieru v samú seba, vnímanie vlastnej hodnoty a identity, neverí, že má nejaké práva a môže rozhodovať sama za seba. Tento druh násilia zahŕňa aj situácie, kedy je žena vystavená zosmiešňovaniu a urážlivým poznámkam o jej výzore alebo povahe. Typické ponižujúce výroky sú tie, ktoré označujú ženu za šialenú alebo duševne chorú. Násilní muži ľuďom tvrdia, že si žena namýšľa rôzne veci alebo jej hrozí, že spácha samovraždu. Cieľom takéhoto správania mužov, ktorí sa správajú násilne je odradiť iných od zasahovania a vykresliť ženu ako problém.

Uplatňovanie absolútnej kontroly
Uplatňovaním úplnej kontroly násilný muž získava kontrolu nad tým, čo žena robí; čo si myslí; s kým sa stretáva a získava aj kontrolu nad jej telom. Dosahuje to rôznymi zákazmi, vynucovaním si absolútnej pozornosti partnerky, výbuchmi žiarlivosti, vynucovaním sexu a sexuálnych praktík, ktoré partnerke nevyhovujú, alebo neustálym kritizovaním jej názorov a/alebo výzoru. Uplatňovanie takejto kontroly u ženy zničí pocit vlastnej autonómie.

Zastrašovanie
Napr. ničenie vecí v domácnosti, alebo osobných vecí ženy, vyhrážky ako „ nájdem si ťa, kamkoľvek pôjdeš..., to ti neprejde..., potom uvidíš!“, zastrašovanie ženy prostredníctvom detí „deti ti súd nepridelí ..., urobím všetko, aby si deti nedostala “, „ len smrť nás rozdelí “, zastrašovaním muž vytvára atmosféru strachu a ohrozenia, v žene môže narastať strach podniknúť kroky, ktoré by viedli k zastaveniu násilia, vyhľadaniu pomoci a pod.

Obviňovanie partnerky z násilia a ospravedlňovanie násilia
Násilný muž zvyčajne obviňuje ženu zo svojho násilného správania.

Vynucovanie triviálnych činností a vyčerpávanie
Násilný muž často od ženy vyžaduje, aby robila isté veci v domácnosti v určitom čase a určitým spôsobom. Vynucovanie triviálnych činností žene odoberá energiu a vyčerpáva ju.

Príležitostné láskavosti
Násilný muž sa zvyčajne nespráva násilne celý čas počas trvania vzťahu. Násilné správanie strieda s príležitostnými. Striedanie násilia s obdobiami, keď je muž láskavý ženu mätie a vyvolá v nej myšlienky na to, že predsa existuje nádej, že sa muž môže zmeniť a dokáže sa prestať správať násilne.

Skreslené vnímanie seba a reality na strane ženy
V dôsledku uplatňovania týchto vzorcov násilia dochádza u ženy k skreslenému vnímaniu seba, aj násilného správania jej partnera. 

Napíšte nám