Kto sme?


10. výročie založenia o.z. Progresfem

22.8.2022 sme oslávili 10. výročie založenia o.z. Progresfem. Už 10 rokov pomáhame ženám a ich deťom, ktoré zažívajú násilie. Našu prácu robíme srdcom. Pozrite si kúsok z našej cesty v tomto videu.



O PORADENSKOM CENTRE PROGRESFEM

Registrácia o.z. na Ministerstve Vnútra SR bola dňa 22.8. 2012. V decembri 2014 sme sa zaregistrovali na VÚC ako poskytovatelia základného sociálneho poradenstva. Vo februári 2015 sme získali akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva s číslom spisu 3749/2015- M_OSS.

Od doby vzniku poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo pre ženy a deti, na ktorých je páchané násilie. Pri svojej práci sa zameriavame na špecifické potreby žien, ktoré sú ohrozené násilím zo strany ich intímneho partnera.

Poradenské služby sú bezplatné, s cieľom obsiahnuť komplexné potreby žien v oblasti sociálnej, právnej, ekonomickej a psychologickej. Rovnako poskytujeme ženám aj podporné skupiny, kde sa majú možnosť stretávať s inými klientkami, vymieňať si skúsenosti a poznatky. Získavajú tak vzájomnú podporu a posilnenie. Ženám pomáhame aj materiálne, prostredníctvom distribúcie ošatenia a cez sponzorov distribuujeme potravinovú pomoc a iné. Ženám sa snažíme pomôcť tiež pri hľadaní práce.

K dispozícii sú vyškolené odborníčky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady a majú praktické skúsenosti v potrebnom zákonne stanovenom rozsahu. Pomoc je zameraná na všetky skupiny žien, bez ohľadu na ich národnostnú, náboženskú a etnickú príslušnosť.

Riadime sa princípom diskrétnosti voči klientkám a princípom mlčanlivosti vo vzťahu k tretím osobám. Pomoc je poskytovaná až do doby, pokiaľ to klientky potrebujú a vyžadujú. Vytvárame bezpečný priestor, kde klientky môžu otvorene hovoriť o svojej situácii. Dostupnosť našich služieb pre ženy v regióne je v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod. Poskytujeme telefonické poradenstvo na čísle: 0919 235 820, ako aj e-mailové poradenstvo na elektronickej adrese: progresfem@progresfem.sk.

POSLANIE PORADENSKÉHO CENTRA PROGRESFEM

Občianske združenie PROGRESFEM je krízovým centrom pre ženy zažívajúce rôzne druhy násilia v partnerských vzťahoch. Poskytujeme všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálneho poradenstva pre ženy, na ktorých je páchané násilie. Poskytujeme komplexnú a zároveň špecializovanú pomoc ženám, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera a ich deťom. Služby sú bezplatné a dostupné pre všetky ženy. Zahŕňajú sociálne, právne, ekonomické a psychologické poradenstvo. Poslaním je tiež prispievať k rozvoju demokracie v spoločnosti, v rámci ktorej budú rešpektované ľudské práva, a to hlavne obhajobou práv znevýhodnených skupín žien.


CIELE PORADENSKÉHO CENTRA PROGRESFEM

  • Cieľom Progresfemu je najmä zlepšenie celkovej situácie žien, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera.
  • Upozorňovať na dôsledky násilia páchaného na ženách a deťoch v Slovenskej republike,
  • Poskytovať špecializované sociálne poradenstvo, podľa zákona o sociálnych službách. Ďalej poskytovať krízovú intervenciu, právne a psychologické služby v krízovom centre/ poradni, zabezpečovať činnosť krízovej linky, sociálno-právnu ochranu, sociálnu prevenciu, terénnu sociálnu prácu, sociálnu asistenciu a podporu prispievajúcu k zlepšeniu života žien a sociálne znevýhodnených žien a ich detí, na ktorých je páchané násilie,
  • Uskutočňovanie aktivít, zameraných na primárnu prevenciu na stredných školách a zvýšenie povedomia, v rámci možností ochrany a pomoci. Prostredníctvom kampane „16 dní aktivizmu v boji proti násiliu páchanom na ženách“ sa krízové centrum PROGRESFEM spolu s inými organizáciami v krajine zapája k organizovaniu verejných podujatí, s cieľom poukazovať na tento spoločenský fenomén.
  • Mapovanie a monitoring poskytovania špecializovaných služieb na Slovensku pre ženy zažívajúce násilie. Snaha o vytvorenie multiinštitucionálnej spolupráce s rôznymi inštitúciami, prostredníctvom ktorých sa dostupnosť pomoci ženám podstatne zlepší.
  • Zlepšenie situácie žien na Slovensku v rámci ľudsko-právneho kontextu dodržiavania ľudských práv žien a dosiahnutie rovnosti na všetkých úrovniach spoločnosti.
parallax background
 

Napíšte nám