Názov projektu: SPOLU S NAMINázov prijímateľa projektu: ALEJ Poradenské centrum
Názov projektu: Spolu s nami
Číslo projektu: DGV02014
Názov programovej oblasti: SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie
Partner projektu: PROGRESFEM Projektový grant: 499 702 €
Cieľ projektu:
Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
Doba realizácie projektu: 05.2022 – 04.2024

Cieľ projektu:
Základným cieľom projektu bolo v okrese Poprad a Bratislava ROZŠÍRENIE PORADENSKÝCH A PODPORNÝCH SLUŽIEB PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE A ICH DETI.
Opis projektu:
Projekt je zameraný na predchádzanie všetkým formám násilia na ženách a ich deťoch so špecifickým dȏrazom na sexuálne násilie v kontexte používania technológií. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú ženy a deti zažívajúce násilie - vrátane sexuálneho násilia a zneužívania a ženy zažívajúce partnerské násilie, postseparačné násilie, stalking a kyberstalking. Cieľom projektu je prispieť k rozšíreniu kapacít a dostupnosti služieb pre ženy zažívajúce partnerské násilie a ich deti, ako aj k rozšíreniu rozsahu služieb o nové. Výsledkom projektu sú rozšírené kapacity a maximalizácia dostupnosti špecializovaných služieb poradenských centier pre ženy zažívajúce partnerské násilie, vrátane služieb pre ženy zažívajúce sexuálne násilie a pre deti. Partner projektu: Progresfem Miesto realizácie projektu je Bratislavský a Prešovský kraj. Obdobie realizácie projektu: 05.2022 – 04.2024 Projekt „Spolu s nami - Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti“ získal grant z Nórska v sume 499 702 €. Cieľom projektu sú chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia.Názov projektu: Poradenské centrum PROGRESFEMNázov prijímateľa projektu: PROGRESFEM
Názov projektu: Poradenské centrum PROGRESFEM
Číslo projektu: DGV01005
Názov programovej oblasti: SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie
Partner projektu: FENESTRA Projektový grant: 1 242,- eur
Celkové oprávnené výdavky pre partnera: 1 380,- eur
Cieľ projektu:
Znížené rodovo podmienené násilie
Doba realizácie projektu: 2.7.2014 - 30.4.2017
Opatrenie: Vytvorenie nových služieb pre ženy zažívajúce násilie zo strany intímneho partnera a ich deti - poradenské centrum

Financovanie projektu:
Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu: 126 041 €
Projektový grant nepresiahne: 113 437 €
Miera projektového grantu nepresiahne: 90%
Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nepresiahne: 12 604 €
Projektový grant ako aj každá z jeho častí, je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a z príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85% : 15%.

Cieľ projektu:
Základným cieľom projektu bolo v okrese Poprad vytvoriť poradenské centrum pre ženy, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera a poskytovať tak odborné špecializované sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc a právne služby pre ženy bezplatne. Rovnako cieľom projektu bolo aj zriadenie telefonickej krízovej pomoci a šírenie verejnej osvety v rámci problematiky rodovo podmieneného násilia. Cieľom je prispieť k celkovej zmene postojov v rámci ľudských práv žien a prispieť k odstraňovaniu rodových stereotypov, a tým k zmierňovaniu nerovnosti medzi mužmi a ženami v spoločnosti.
Opis projektu:
Poradenské centrum PROGRESFEM sme sprevádzkovali 2.7.2014. Počas obdobia trvania projektu sme poskytli odborné špecializované poradenstvo 191 ženám, na poskytovanie ktorého sme získali akreditáciu podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, dňa 12.2.2015. Klientkam sme poskytli bezplatné právne, sociálne a psychologické poradenstvo. Vytvorili sme 5 pracovných miest, ktoré zabezpečovali a stále zabezpečujú plnohodnotný chod organizácie. Zamestnankyne absolvovali akreditované vzdelávanie pre prácu s cieľovou skupinou žien zažívajúcich násilie. Rovnako sme v spolupráci s partnerom projektu Fenestrou absolvovali 3 evaluačné stretnutia a 6 konziliárnych porád. Počas informačných kampaní sa rozdalo viac ako 2000 letákov a niekoľko stoviek propagačných materiálov. Informačné bánery sme rozdistribuovali na viaceré miesta v Poprade. Rovnako sme vytvorili webovú stránku, ktorú videlo viac ako 3253 ľudí. Počas realizácie projektu sme uskutočnili dve konferencie, z ktorých prvá bola úvodná – informačná a druhá bola bilančná. Počet účastníkov oboch konferencií bolo 97. Počas projektu sme uverejnili v printových médiách 7 článkov. Zapájali sme sa do mnohých kampaní a akcií, ktoré mali za cieľ poukazovať na problematiku násilia páchaného na ženách v spoločnosti. Uskutočňovali sme mnohé vzdelávacie aktivity a prednášky pre študentov škôl v regióne Poprad. Nadviazali sme spoluprácu s štátnymi i neštátnymi inštitúciami s cieľom budovania multi-inštitucionálnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie zo strany intímneho partnera.


Výstupy projektu a indikátory výstupov:
Počet novovzniknutých poradenských centrier: 1
Počet prípadov poskytnutia poradenstva ženám - obetiam násilia na ženách za obdobie jedného roka: 191

Výsledky projektu a indikátory výsledkov:

Poradenské centrum: 1
Počet vytvorených pracovných miest: 5
Počet žien a ich detí, ktorým bude poskytnuté poradenstvo: 250
Počet foriem poskytovaného špecializovaného poradenstva: 3
Počet druhov poskytovaného špecializovaného poradenstva pre ženy a ich deti: 3
Žiadosť o akreditáciu podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách: 1
Akreditované vzdelávanie pre zamestnankyne pracujúce s cieľovými skupinami: 2
Evaluačné stretnutia: 3
Konziliárne porady: 6

Indikátory publicity:
Počet oznamov uverejnených v médiách (printové média): 7
Počet zrealizovaných konferencií: 2
Počet webových stránok venovaných projektu: 1
Počet návštev webstránky: 3253
Počet účastníkov zrealizovaných konferencií: 97

Fotky z realizácie projektu:

Dovybavenie Poradenského centra


Názov prijímateľa: PROGRESFEM
Názov projektu: Dovybavenie poradenského centra
Číslo projektovej zmluvy: 496/2018/DFaR
Donor: Prešovský samosprávny kraj
Cieľ projektu: Podpora a dovybavenie poradenského centra s cieľom možnosti poskytovať kvalitné a odborné špecializované poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie zo strany intímneho partnera a ich deti.
Doba realizácie: 1.9. 2018 - 30.10. 2018
Výška dotácie: 960,- eur


Všeobecná podpora poradenského centra PROGRESFEM

Názov prijímateľa: PROGRESFEM
Názov projektu: Všeobecná podpora pre poradenské centrum PROGRESFEM
Číslo projektovej zmluvy:
Donor: Slovensko - český ženský fond a Phillip Morris Slovakia
Cieľ projektu: Podpora poradenského centra s cieľom možnosti poskytovať kvalitné a odborné špecializované poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie zo strany intímneho partnera a ich deti.
Doba realizácie: 1.1. 2017 - 31. 8. 2017
Výška grantu: 2 470,- eur


 

Napíšte nám